top of page

LESVOORWAARDEN

Lesvoorwaarden Muziekschool Van Ingen: 

 

Schooljaar
- Een schooljaar bestaat uit 12 opeenvolgende maanden en kan iedere maand ingaan.
- Wil je zeker zijn van les op je favoriete dag  is aanmelding in augustus aan te bevelen.

Muzieklessen

-Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier wordt voor onbepaalde tijd een verbintenis aangegaan tot lesgeven / les nemen, waarbij enerzijds de docent en anderzijds de leerling(e) is betrokken.
-De lestijden en de lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld en de leerling(e) meegedeeld.
-Als een les geen doorgang kan vinden vanwege de docent, wordt op een nader af te spreken tijd de verzuimde les ingehaald.

-Bij ziekte van de docent komt de les te vervallen. Indien wegens ziekte van de docent meer dan 3 lessen per schooljaar uitvallen en er geen mogelijkheid is deze overige uitgevallen lessen in te halen, een en ander ter beoordeling van de schoolleiding, zal creditering van de meer dan 3 lessen plaatsvinden na afloop van het schooljaar.
-Als een lesuur geen doorgang kan vinden door verzuim van de leerling(e) bestaat er geen recht op inhalen of vergoeding.
-Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen van het basisonderwijs wordt er doorgaans geen les gegeven.

Lesgelden

-De tarieven zijn gebaseerd op een lesovereenkomst van 12 maanden.
-Een schooljaar bestaat uit gemiddeld 40 lessen, dit komt omdat de overheid schuift met de zomervakanties.
Het kan voorkomen dat er per schooljaar 38 of 42 lessen zijn.
-De gemiddeld 40 lessen mogen in 12 maandtermijnen worden afbetaald, juli en augustus worden dan ook berekend.
-Bij halfjaarlijkse vooruitbetaling van het lesgeld geldt een betalingskorting van 2 %, bij een jaarlijkse vooruitbetaling 5 %.
Dit kan ieder  moment ingaan. Let op: niet alle docenten werken met halfjaar en jaar betalingen.
-Betalingen van het lesgeld per maand dienen vooruit betaald te worden in iedere eerste week van de nieuwe maand.
De betalingen regel je zelf via automatische afschrijvingen bij je bank, graag bij iedere betaling de maand en de naam van  de leerling vermelden. Je kunt ook contant betalen.
-Een factuur krijg je alleen als je deze bij je docent aanvraagt.
-Per  1 september van ieder jaar worden de tarieven meestal gewijzigd. Dit is te lezen op de website.
-Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de leerling(e) zal M. V. I. haar vorderingen uit handen geven.


Gezinsreductie
Voor gezinsleden onder de 18 jaar geldt op de groepsles tarieven een reductie van 5 % voor ieder tweede gezinslid en 10 % voor de derde en volgende gezinsleden.

Groepsles

Bij een groep van 5 leerlingen of meer bedraagt de lestijd 60 minuten.
Als er na verloop van tijd in een groep minder dan 5 leerlingen overblijven, heeft M.V.I het recht om twee groepen van ongeveer hetzelfde niveau (als dit mogelijk is) samen te voegen.
-Bij een groep van 4 leerlingen wordt de lestijd gereduceerd naar 45 minuten.
-Als er binnen een groep 2 of 3 leerlingen overblijven, wordt de lestijd naar 30 minuten gereduceerd. Het lesgeld wordt iets duurder (zie tarieven).
-Als er binnen een groep slechts 1 leerling overblijft, zal M. V. I. het groepsles tarief omzetten naar het dan geldende privéles tarief. Samenvoegen met andere leerlingen kan ook, dit gaat altijd in overleg.  Uiteindelijk beslist M. V. I.

Einde lesovereenkomst

In de eerste 3 maanden dat les wordt genoten kun je iedere maand, uiterlijk 10 dagen voordat de nieuwe maand begint, opzeggen. Na de eerste 3 maanden kun je de volgende data van ieder jaar opzeggen:
31 maart, 30 september en 31 december.

De opzegging moet minimaal een maand voor de uitschrijfdatum  bij ons binnen zijn via een email en is alleen geldig als de betreffende docent deze email heeft bevestigt. Als opzegtermijn geldt datum bevestiging docent.


Gedurende de opzegtermijn is lesgeld verschuldigd, ook als er geen lessen worden gevolgd. Bij niet geldige opzegging wordt de overeenkomst automatisch verlengd.

Indien enig onderdeel van deze overeenkomst geen toepassing tussen partijen vindt, of nadrukkelijk wordt uitgesloten, tast dit op geen enkele wijze de rechtskracht aan van de overige bepalingen van deze overeenkomst, terwijl nadrukkelijk bedongen wordt, dat Nederlands recht van toepassing is tussen partijen, terwijl Muziekschool Van Ingen gerechtigd is bij geschillen, de competente rechter van haar woonplaats te benaderen ter zake een beslissing.

bottom of page